• YouTube
 • Facebook
 • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Regulamin

2023-01-03

Nota Prawna

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa, KRS: 0000333981, NIP: 5252459491, REGON: 141943761, telefon: +48 780488600, e-mail: info@pkpo.pl

Regulamin strony

Wprowadzenie

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3A/3

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa; KRS: 0000333981, NIP: 5252459491 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email info@pkpo.pl telefonicznie pod numerem +48 780488600 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Nota Prawna

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Fundacja posiada wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej lub z niej wynikające.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych może wprowadzać modyfikacje na tej stronie internetowej lub w dowolnym momencie zakończyć, w całości lub częściowo, jej działanie bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Ponadto Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, nie jest zobowiązana do aktualizowania treści niniejszej strony internetowej. O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej stronie internetowej są wyłączną własnością Fundacji. O ile Fundacja nie wyraziła na to pisemnej zgody, nie jest dozwolone importowanie opublikowanych i chronionych prawem autorskim treści z naszej strony internetowej do innych programów lub witryn ani wykorzystywanie tych treści w żaden inny sposób.

Niniejsza strona internetowa została opracowana zgodnie z prawem polskim. Informacje zamieszczone na stronie internetowej przeznaczone są dla użytkowników z Polski.

Wymagania strony

Korzystanie ze strony wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z internetem i dostęp do umieszczonych w internecie treści, dostępu do internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez użytkownika:

 • a) posiadanie przeglądarki internetowej;
 • b) niektóre funkcje strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash.

Zastrzegamy, że minimalne warunki techniczne potrzebne do korzystania ze strony mogą ulec zmianie.

Ryzyko związane z użytkowaniem strony

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i niniejszej strony. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób na stronie treści:

 • a) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
 • b) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
 • c) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Dane osobowe

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych dba szczególnie o zagwarantowanie ochrony danych osobowych użytkownika. Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa; KRS: 0000333981, NIP: 5252459491 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email info@pkpo.pl telefonicznie pod numerem +48 780488600 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  • b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  • c) usunięcia swoich danych osobowych,
  • d) przenoszenia danych,
  • e) ograniczenia przetwarzania,
  • f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
  • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych Osobowych.
 • 3. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

Odpowiedzialność za treść

 • 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 • 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 • 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
 • 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 • 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikowania, a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 • 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

Reklamacje

Reklamacje związane ze stroną i inne kwestie dotyczące strony prosimy przesyłać na następujący adres: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych ul. Miedziana 3A/3, 00-814 Warszawa, lub na następujący adres e-mail: info@pkpo.pl. Dla celów ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji bardzo pomocne mogą okazać się następujące informacje: adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście w związku z korzystaniem ze strony oraz Państwa żądania z tym związane. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w ciągu 30 dni na podane przez użytkownika dane kontaktowe.

Newsletter

 • 1. Newsletter czasopisma Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych– “Głos Pacjenta” jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżących treściach czasopisma. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.glospacjenta.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 • 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 • 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners